Електронна библиотека на практикуващия счетоводител

Всеки месец онлайн книга с 30 нови разработени казуса

С цели 3 подаръка само до 22 юли 2024 г.!

Внимание! Ако се абоннирате до 22 юли, ще получите 3 подаръка към абонамента си!

1. Книга 1 на Електронната библиотека - за юни 2024 г.
2. Дивиденти. Сборник с решения на казуси - електронно ръководство
3. Командироване в страната и чужбина - електронно ръководство

Какво Ви носи всеки от подаръците вижте по-долу!


Уважаеми Счетоводители,

 
 
Всеки казус, който възникне в работата Ви, било то свързан със счетоводно отчитане на приходи/ разходи и др., ДДС регистрация на фирми и подаване на декларации, данъчно третиране, подаване на ГФО/ ГДД и др., облагане по ЗДДС/ ЗДДФЛ/ ЗКПО и др., изисква конкретно решение, съобразено с настоящото законодателство. А
 когато Ви натоварят със задачи по осигуряване, трудови договори и правоотношения, проблемът става още по-голям.
 
Също така обаче, решенията на Вашите казуси в работата трябва да бъдат актуални, достоверни, правилни!
 
Често се случва да забравите някой наръчник в дома си, а той да Ви е така необходим в офиса точно в този момент. Само че 1 нещо никога не забравяте, и това е компютърът Ви!
 
 
Ето защо “Електронна библиотека на практикуващия счетоводител” е идеалното решение за Вас, което ще Ви осигури:
 


 
1. Всеки месец НОВА електронна професионална счетоводна книга с готови 30 решения на казуси от областите: счетоводство, ДДС, данъци + ТРЗ!

2. А накрая на абонамента Ви ще сте събрали цялата колекция от електронни счетоводни книги с общо 360 или 720 решения на казуси, в зависимост от избрания от Вас абонаментен план!

3. Без такси за доставка и излизане от офиса, без излишна бумащина!

4. Директно на компютъра Ви!

5. + Възможност за допълнителни отговори на въпроси на Ваши казуси!
 
Изберете:


12-месечен абонамент с пакет от 5 консултации* - на цена от 294,30 лв. с ДДС.
 
12-месечен абонамент без консултации - на цена от 235,44 лв. с ДДС.
 
24-месечен абонамент с пакет от 12 консултации* - на цена от 497,04 лв. с ДДС.
 
24-месечен абонамент без консултации - 
на цена от 418,56 лв. с ДДС.
 
*Консултациите от избраните абонаменти можете да ползвате през целия срок на абонамента Ви! Можете да зададете въпросите си писмено и ще получите отговор до 24 часа от запитването Ви по имейл или да се свържете по телефон директно с експерт в работно време!
 
Плащате сега, а накрая за 12 месеца ще имате общо 12 електронни книги (цяла онлайн библиотека с готови казуси на Ваше разположение) - общо 360 решения на казуси, с достъп до тях по всяко време или при 24-месечен абонамент - 24 книги с общо 720 решени казуса.
 
+ Уникалната възможност да добавите към тях 5 или 12 консултации с експерти с директни отговори на Ваши казуси - писмено или по телефон!

Ето пълното съдържание на Е-книга № 2 от Вашата онлайн експертна счетоводна библиотека:


30 експертни решения - директно на компютъра Ви
 
❌ Без чакане

❌ Без такса за доставка

❌ Без излишно трупане на документация по бюрото Ви!

 

✅ Обединяване на обороти на ЕООД и ООД, при съвпадение на собственика на ЕООД със съсобственик на ООД- решение отексперт Ели Марова

✅ Третиране по ЗДДС на доставка на материали от Китай- решение отексперт Ели Марова
 
✅ Право на данъчен кредит по фактури за закупени канцеларски материали- решение отексперт Ели Марова
 
✅ Начисляване на ДДС при продажба на бус, дарен на ЮЛНЦ- решение отексперт Теодоси Георгиев
 
✅ Отчитане на покупка на стока от еВау- решение отексперт Ели Марова
 
✅ Включване в дневник за продажбите на фактура към ФЛ от Швеция- решение отексперт Ели Марова
 
✅ Деклариране в справки по чл. 73 от ЗДДФЛ на сумите, платени към адвокати и като командировъчни към международни шофьори- решение отексперт Христо Досев, д.е.с.
 
✅ Самоначисляване на ДДС по фактура от английска, нерегистрирана по ДДС, фирма- решение отексперт Теодоси Георгиев
 
✅ Фактуриране на разходи по увреждане на пътна настилка във връзка с извършени СМР- решение отексперт Ели Марова
 
✅ Изпълняване на задължение за инвестиране на преотстъпен данък- решение отексперт Христо Досев, д.е.с.
 
✅ Третиране като ВОП на доставка в Дубай на закупена от Италия стока- решение отексперт Теодоси Георгиев
 
✅ Продажба на формови комплект, закупен от Китай, към израелска фирма- решение отексперт Ели Марова
 
✅ Регистрация по ДДС при покупка на лицензирани китове от австралийска фирма- решение отексперт Ели Марова
 
✅ Данъчна ставка за определяне на тримесечни авансови вноски за корпоративен данък за ЕТ- решение отексперт Трендафил Василев
 
✅ Третиране на фактура, издадена по нереализирана сделка- решение отексперт Ели Марова
 
✅ Обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 на педагогически специалист с регистриран ЕТ- решение отпроф. д-р Любка Ценова
 
✅ Срочен договор за заместване на служител, който е в платен отпуск- решение отдоц. д-р Андрей Александров
 
✅ СИРВ при работа на смени и полагане на нощен труд- решение от експерт Теодора Дичева
 
✅ Включват ли се социални разходи в справката по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ- решение от проф. д-р Любка Ценова
 
✅ Междуседмична почивка- решение от доц. д-р Андрей Александров
 
✅ Регистриране на украинци в българска фирма, със статус на закрила за бежанци, за извършване на довършителни работи на строителен обект на фирма в Италия- решение от проф. д-р Любка Ценова
 
✅ Промяна в начина на раздаване на ваучери за храна като социален разход със заповед на ръководството на дружеството - решение от проф. д-р Любка Ценова
 
✅ Право на работодателя да прекрати едностранно трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10б от КТ- решение от доц. д-р Андрей Александров
 
✅ Връчване на уволнителна заповед - при отказ- решение от доц. д-р Андрей Александров
 
✅ Документи за възстановен от съда служител, в случаите когато иска или не иска да заеме отново позицията в дружеството- решение от експерт Аспасия Петкова
 
✅ Консумативни разходи за интернет свързаност при работа от разстояние- решение отексперт Аспасия Петкова
 
✅ Болнични за сметка на работодател поради временна неработоспособност за гледане на болно дете- решение от експерт Аспасия Петкова
 
✅ Подаване на декларации по ЗДДФЛ от самоосигуряващо се лице, работещо по граждански договор- решение отпроф. д-р Любка Ценова
 
✅ Право на парично обезщетение за майка, върнала се на работа преди изтичане на 2-годишния отпуск за гледане на дете- решение отексперт Аспасия Петкова
 
✅ Необходими стъпки при съкращаване на служители с ТЕЛК и членове на КУТ- решение отексперт Аспасия Петкова 

 
Всичко това ще получите още с първата електронна книга директно по имейл със собствен код и парола и личен достъп до нея!
 
Книгите се разработват чрез специален софтуер - достъпни само за Вас, с личен код и парола, така че само Вие да имате готовите отговори, с които да се справите в трудните ситуации в работата си!

 

А какво Ви очаква в трите подаръка, които ще получите с офертата до 22 юли 2024 г.:

 
Книга 1 на Електронната библиотека - за юни 2024 г.
 
С включени отговори на следните въпроси:
 
 Задължителна регистрация по ДДС при прием на плащания през Stripe
 Непредоставяне на ваучери за храна на напуснали служители
 Данъчно третиране на неизплатен дивидент на съдружници
 Счетоводни записвания при начислен неизползван платен годишен отпуск
 Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС или прилагане на маржа във връзка със закупуване на МПС втора употреба от Франция
 Счетоводна грешка във връзка с аванси, отчетени като приход
 Продажба на земя и сграда към свързано лице - третиране по ЗДДС и ЗКПО
 Подаване на ГФО за дружество с взето решение за ликвидация
 Разпределяне на неразпределена печалба от минали години
 Счетоводно отразяване на допълнително начислено ДДС
 Отразяване на покупки през платформа EBay
 Отчитане и завеждане на ДМА във връзка с изграждане на фотоволтаична система
 Отчитане на продажби през електронен магазин към клиенти у нас, в ЕС и трети страни
 Изписване на нереални салда по счетоводни сметки
 Данъчно признаване на разходи за командировка на управител по ДУК
 Прилагане на данъчна амортизационна норма
 Удръжки при запор - приложимо законодателство и примери
 Обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
 Може ли работодателят да пусне в неплатен отпуск своите служители при намален обем на работата
 Отчитане на работно време за шофьори в търговска фирма
 Уволнение от работодателя поради непризнаване на болничен лист
 Включват ли се ваучерите до 200 лв. във ведомостите за заплати
 Корекция на работното време в Декларация образец 1
 Работно място при работа от разстояние, което не отговаря на ЗБУТ
 Срок на влизане в сила на електронното досие и какви ще са необходимите документи
 Прекратяване на трудовото правоотношение при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
 Работа при режим на разположение - изисквания и нормативна рамка
 Сключване на срочен трудов договор по изключение по чл. 68 от КТ
 Назначаване на пенсионер за няколко седмици - по заместване и сезонно през лятото
 Прекратяване на договор с работник, чието здравословно състояние не позволява пълноценно изпълнение на трудовите задължения
 Попълване на Декларация образец № 1 при СИРВ
 
 
Дивиденти. Сборник с решения на казуси - електронно ръководство
 
В него ще намерите експертните становища по въпроси за:
✓ Осчетоводяване на изплатен дивидент към физическо лице и търговско дружество
✓ Осчетоводяване на получен дивидент от дъщерно дружество
✓ Отнасяне на приход и разход от разпределен дивидент във фирма майка и нейно дъщерно дружество
✓ Данъчни рискове при разпределяне на премиен резерв като дивидент
✓ Внасяне на данък при изплащане на дивидент
✓ Данък дивидент за собственик на българско дружество, който е нидерландски гражданин
✓ Отразяване в декларации на разпределен дивидент
✓ Разпределяне на дивидент към собственик на българско дружество от Обединеното кралство
✓ Разпределяне на дивиденти от дъщерно дружество към дружество майка
✓ Договор и разпределяне на дивидент при заем от регистрирано дружество А към нерегистрирано дружество Б с едни и същи собственици и съдружници
✓ Изплащане на дивидент на починало лице
✓ Подаване на информация със справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2022 г.
✓ Данъчно облагане в Германия на лице с двойно гражданство, собственик на дружество у нас
✓ Разпределяне на дивидент при ЕТ - справка по чл. 73, ал. 1 и отражение в ГДД
✓ Формиране на данъчна загуба от приспаднат в намаление приход от дивидент
✓ Гласуване на дивиденти
✓ Попълване на баланс на ЕООД с авансово разпределени дивиденти през 2022 г.
✓ Изплащане на дивидент от фирма без персонал
✓ Осчетоводяване на неразпределена печалба във връзка с договор за прехвърляне на дялове
✓ Ред за разпределяне на дивидент за минали години
✓ Деклариране на салдо, получено при авансово разпределение на дивидент
✓ Прихващане на заем с дивидент
✓ Деклариране на вземане от физическо лице във връзка с фактурирани стоки
✓ Счетоводни записвания във връзка с неразпределени дивиденти
✓ Деклариране на данни от счетоводната отчетност в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО
✓ Разпределяне на дивидент само към единия съдружник
✓ Облагане с данък дивидент на печалба, вложена в доброволен пенсионен фонд
✓ Решение за изплащане на дивидент в размер на 1000 лв. и ограничения за плащанията в брой
✓ Разпределяне на дивидент на напуснал съдружник в ООД
✓ Изплащане на сума под 10 хиляди лева на лице по ДУК, осигурен на 10 хиляди лева бруто
 
 
Командироване в страната и чужбина - електронно ръководство
 
В съдържанието му ще намерите решенията на казусите:
❒ Третиране на дневни командировъчни пари, изплащани без да се полагат
❒ Заповед за командировка и отчитане на разходи за нощувки и гориво при командировка
❒ Издаване на командировъчна заповед за участие в тиймбилдинг
❒ Командироване на шофьор, изпълняващ курс по транспортиране на стоки на българска територия
❒ Електронна командировъчна заповед
❒ Третиране на инспектори от ИАСАС като командировани лица
❒ Дължимост на дневни пари при командироване на международни шофьори
❒ Заплащане на командирован служител с дата на отпътуване - официален празник
❒ Промени в подзаконовата уредба на командировките в страната и в чужбина
❒ Полагане на труд у нас преди повторна командировка в Германия
❒ Командироване на шофьор за международен куриерски превоз
❒ Командироване на механик в Белгия
❒ Командироване на служители за контролиране на обекти на фирма в цялата страна
❒ Командироване на шофьор за международни курсове, изпълнявани в чужбина
❒ Компенсиране на положен извънреден труд при командироване в рамките на предоставяне на услуги
❒ Командировани лица по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната
❒ Командироване в страната с устно нареждане
❒ Командироване на непълнолетен работник или служител
❒ Командировъчни за служител, който ще пътува ежедневно до работното си място в друг град
❒ Подаване на уведомление по чл. 62 при командироване на служител по чл. 121а от КТ
❒ Извънреден труд по време на командировка
❒ Необлагаемост на командировъчни пари до двоен размер
❒ Осигуровки и данъци върху командировъчни
❒ Командироване на служител по чл. 121а от КТ - осигуряване и възнаграждение
❒ Право на дневни пари за командировки на шофьори
❒ Подаване на декларация образец 1 за командировани по чл. 121а от КТ лица
 
+ допълнение с експертни анализи и практически примери от 2024 г.:
 
❒ Ред за връчване и получаване на електронна командировъчна заповед
❒ За командировъчните над 1000 лева
❒ Въпроси и отговори, свързани с командироването на собственици и съдружници във фирми

Не пропускайте да се възползвате! Абонирайте се до 22 юли 2024 г. и вземете своите 3 подаръка!

Нова книга до 20-то число на всеки месец от абонамента Ви!
 
Гарантирано! Във всяка книга са подбрани най-новите и най-ценни решения на казуси, които няма да срещнете никъде другаде, в никоя друга подобна книга! Подбрана селекция от решения - всеки месец в електронна книга!
 
Гарантирано! Решенията, които ще получите с всяка следваща книга от електронната счетоводна библиотека, са дадени само от професионалисти в счетоводната и ТРЗ области - проф. д-р Стоян Дурин, проф. д-р Любка Ценова, доц. д-р Андрей Александров, експерт Христо Досев, Ели Марова, Елена Илиева, Аспасия Петкова и още!
 
Ние им се доверяваме вече повече от 10 години. Доверете им се и Вие! Те ще бъдат до Вас не само в експертните решения, които ще получавате всеки месец, но и при избор на абонамент с пакет консултации - те ще дадат отговори на Вашите конкретни запитвания!
 
Всички книги са свързани помежду си от книга 1 до книга 12 с цел да:
 
✅ Надградите практическите си умения;

✅ Да натрупате цяла колекция с електронни счетоводни книги;

✅ А накарая да разполагате с цяла онлайн експертна библиотека директно на компютъра си!


Внимание: Ако желаете фактура, въведете данните си на стъпка 2!

 

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 52.80 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси


Повече за предимствата на Клуба вижте във видеото:


 
 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 12-та годинa нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, труд и осигуряване, човешки ресурси, GDPR, а вече и в основните сфери на правото.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти и да им осигуряваме нужната помощ за спокойна и вярна практика.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни и електронни издания:
❱❱❱ с готови решения на реални казуси
❱❱❱ с експертни анализи по ключови проблеми
❱❱❱ със законодателство
✑ проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 проф. д-р Любка Ценова
 Теодора Дичева
 Николай Такиев
 доц. д-р Теодора Рупска
✑ и други
Абонаментни услуги с експертни съвети,
решения и консултации:

☛ www.PortalSchetovodstvo.bg
  www.PortalTRZNormativi.bg
  www.PortalPravo.bg
☛ Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
☛ Електронно списание "7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?
☛ Електронно списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"
 Електронно списание "Правен консултант"
☛ Печатно счетоводно списание "10 с ДДС"
Семинари по ключови проблеми от:

 счетоводството
 данъчното облагане и 
 ДДС
 Трудови правоотношения
❖ Осигуряване
❖ GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

➯ Персонални консултации
 Отстъпка от всяка поръчка на издание и заявка на абонамент
 Безплатна куриерска доставка
 Ежеседмичен безплатен бюлетин
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания, както и такива от наши партньори ще намерите тук:
www.straton.bg

 

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .

Тук можете да добавите всякакви уточнения и/или данни за ф-ра, ако желаете такава.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ